Scribaat Classis INFO

Dhr. J.J. Kooi

Kaakstraat 10

9981 BG Uithuizen

Contactadres:

scriba@classis-winsum.nl

 

ACTIVITEITENAGENDA GEMEENTEN

Classicale Vergaderingen:

Agenda: 16 mei 2013

 

Contactadres website:

info@classis-winsum.nl

 

Kort verslag van de vergadering Regionalisering en Revitalisering, cluster gebied Zoutkamp-Winsum-Usquert-Sauwerd

 

Datum/tijd:                         6 februari 2013 om 20:00u
Plaats:                                   Gereformeerde kerk te Ulrum

 

Aanwezig:
Dhr. P. Beintema, gemeenteadviseur voor de classis Winsum, voorzitter van de vergadering
PG i.w. Warffum: mevr. M. Kuipers
PG Halfambt:    dhr. P. ter Borg, mevr. J. Engel
PG Adorp-Sauwerd-Wetsinge: dhr. B. Hoogendoorn, dhr. P.H. de Lange
PG i.w. Baflo: mevr. G. Tillema, mevr. M. Koenes
PG Winsum-Obergum: dhr. C. Leinenga
HK Ulrum: mevr. Louwes, mevr. W. van Maldegem
GK Ulrum: mevr. H. Valkema, mevr. De Weerd
PG Leens-Mensingeweer: dhr. J. Oostindiën , mevr. M. Weessies
Afwezig: PG Usquert;   afw. met kennisgeving: ds H.A.H. ter Maat, PG Zoutkamp

 

Opening
Dhr. Beintema heet iedereen welkom en opent de vergadering met het lezen van enkele verzen uit
Lucas 7, en gaat voor in gebed.
Er wordt voorafgaand aan de vergadering eerst een voorstelrondje gedaan.

 

Op de hoogte brengen
Dhr. Beintema maakt een inleiding op het onderwerp door terug te blikken: er is een lange geschiedenis voorafgegaan aan deze avond waarbij uiteindelijk vorig jaar een eerste indeling gemaakt werd in zgn. clusters.
Deze indeling en alle andere zaken rond clustering en het werk van R&R kwamen ter sprake op de vergadering van 24 mei 2012 in Baflo, wat in notulen is vastgelegd en rondgestuurd.
Dhr. Beintema noemt als voornaam  doel van deze avond het peilen van de reacties van de kerkenraden.
Bij deze:

 

Baflo ziet wel wat in meer samenwerking op het gebied van Vorming & Toerusting en Jeugdwerk. Ook samengaan met een buurgemeente tot een grotere gemeente wordt als een mogelijkheid gezien.
Warffum zit nu in het proces van nauwe samenwerking van beide gemeenten en is daar druk mee en daar gaat veel energie heen. Toch wil Warffum dit uiteindelijk wel oppakken omdat dit toch het grote belang dient. Samenwerking wil Warffum dichtbij zoeken (denk daarbij aan Baflo).
Halfambt ziet samenwerking in een niet al te grote cluster met naburige kerkgemeenten.
Leens-Mensingeweer vindt de cluster zoals die nu voorligt te groot. De kerkgemeente is op zich tevreden hoe het nu gaat en is terughoudend t.a.v. het samenwerken in een cluster; er is geen acute


noodzaak. Leens Mensingeweer heeft een fulltime predikant en er zijn diverse actieve groepen in de kerk.
Winsum-Obergum heeft de berichten van de clustervoorbereidingen positief ontvangen en wil graag
samenwerken, maar is er nu niet op een structurele manier mee bezig gegaan. Bepaalde samenwerkingen zijn er al (met bv. Sauwerd en Baflo). Winsum-Obergum is relatief groot maar wil In een eventueel verdergaand samenwerkingsverband niet overheersend zijn. Dat wordt gezien als een aandachtspunt.
Sauwerd vindt samenwerking prima, maar het moet op een natuurlijke manier groeien. De
gemeente is actief en levendig en werkt al op een paar vlakken samen met buurtgemeenten, en ook met de Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Er wordt geen acute noodzaak gevoeld. Daarbij vraagt Sauwerd zich af wat nou de hulpvragen zijn binnen de classis.
Dhr. Beintema vult op dat laatste aan dat de hulpvragen vanavond wellicht naar voren zullen komen. Verder memoreert hij dat de tijden zijn veranderd: vroeger was samenwerken federeren en fuseren. Verder zijn kerken zoals wij hier zitten in verschillende stadia en daardoor wordt er niet even vaak en ver over de heg gekeken.
In Ulrum gaan de gereformeerde en hervormde kerk per januari 2014 fuseren. Daarvoor is er nog veel werk te verzetten, en wordt er nu niet echt aan verdere samenwerking gedacht. Wel worden er al samen met Leens cursussen opgezet en worden er met de vier kerken die Ulrum rijk is gezamenlijke diensten georganiseerd, zoals de Kerstnachtdienst en zomerdiensten.

 

Wensen voor samenwerking
Er is een goede wens bekend: de cluster wordt geografisch als te groot gezien.
Je moet juist klein beginnen is de mening, bijvoorbeeld met een gezamenlijk kerkblad.
Er zijn twee benaderingen. De eerste is elkaar uitvoerig uithoren en uiteindelijk iets beginnen of als tweede benadering is: gewoon ergens beginnen.
Leens-Mensingeweer mist een beetje het antwoord op de vraag hoe alles met de samenwerking bemenst moet worden. Beintema: “Samenwerking moet gedragen worden door de kerkenraden (…) maar noch de kerkenraad noch de predikant moet te ver voorop lopen”

 

De status is nu dat er een bedrag beschikbaar is voor de uren die voor het begeleiden van samenwerking zullen worden gemaakt.

 

Maar nu moeten er eerst plannen gemaakt worden. Er worden diverse dingen genoemd:
·    Mensen die willen samenwerken bij elkaar brengen;
·    Emailadressen uitwisselen;
·    Met Kerst 2013 een gezamenlijk project doen;
·    Gezamenlijke diaconale projecten - maar er zijn al classicale projecten;
·    Diaconieën bij elkaar brengen – er zijn al samenwerkingen bv. Voedselbank;
·    Een vraag- en aanbod systeem: aangeven wat je als kerk te bieden hebt en wat nodig

 

Het laatstgenoemde idee wordt als volgt verder uitgewerkt:
Elke individuele gemeente geeft aan waarin samenwerking gewenst is, dat kan enerzijds hulp of samenwerking vragen bij een specifieke kerkelijke activiteit of misschien juist hulp aanbieden of


daarmee kerkelijke activiteiten willen uitbouwen. Namen van beoogde partners zouden daarmee het beeld compleet maken. Een inventarisatie is dus nodig.
Een praktische benadering is als volgt: dhr. Beintema gaat gegevens verzamelen van alle gemeenten
met betrekking tot wat er te halen of brengen valt. Denk daarbij dus aan activiteiten als V&T, diaconieën, predikantenwerk, kerkblad, etc.
Elke gemeente zou door plaatselijk bespreken zelf moeten bepalen wat en hoe, en op basis van de daaruit volgende terugkoppeling kan er vergaderd worden en concreet lijntjes uitgeworpen worden. Er zal een aparte websitepagina worden gewijd aan deze samenwerkingen.

 

Volgende vergadering
Datum: 15 april, tijd 20:00 uur, Plaats: Sauwerd

 

Sluiting
Dhr. Beintema leest als sluiting een avondlied voor uit de bundel “Tussentijds”